RSS
Databáze znalostí : Popis software > REC
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE HOTELU Jméno hotelu: //je jméno z licence Jméno provozovatele: //je z klienta č. 1 Ulice: PSČ: Město: IČ: DIČ: ...
Pro výpočet statistiky pro ČSÚ je doplněn nový parametr systému (MHS_KONFIG/REC_CSU_NDD) REC: STATISTIKA ČS - ZAPOčTVAT POBYTY S NDD čTY (A/N). Tento parametr určuje, zda se do statistiky pro ČSÚ započtou všechny pobyty nebo pouze pobyty, pro které ...
Doplněn systémový parametr (MHS_KONFIG/Ch_KlientProOdpocty) SMěNRNA: čSLO KLIENTA PRO ODPOčTY. Pomocí tohoto parametru lze nastavit odkaz na kartu klienta (REC_MM_KLIENT) jehož údaje se budou tisknout na odpočtech. Lze tak tedy vyřešit situaci, k...
Do seznamu hotelových účtů je doplněna záložka "Rozšíření filtr" kde je možné zpřesnit rozsah zobrazených hotelových účtů podle data otevření, data uzavření nebo data zdanitelného plnění (DUZP). Dále je také doplněno uloženínastaveného filtru (pro p...
Pokladní kniha - doplněna možnost zobrazit sloupec hotovost USD a hotovost GBP. Zapíná se v systémových nastaveních volbami REC_PoklKnihaUSD = 'Y' a REC_PoklKnihaGBP = 'Y'.
Denní uzávěrka - nastavení * doplněny volby: * 1. (den) v minulém měsíci * posledního v minulém měsíci * 1. (den) v aktuálním měsíci
U ukončených pobytů (po checkout nebo po namarkování ubytování) lze v editaci pobytu omocí funkce Editace ceny ubytování zobrazit NHLED na cenovou skladbu.
Fakturace - doplněna možnost zaplatit fakturu hotově nebo kreditní/platební kartou.
Upravena funkce pro záměnu pokojů
Rooming list, Rezervace, Pobyt - výbět z Banky hostů - doposud bylo vyhledávání jména hosta maximálně podle prvních zadaných 6 znaků, nyní je již bez interního omezení.
Nová funkce Použij zálohu firmy. * V kartě firmy, záložka obchod, doplněn checkbox VYSTAVIT ZLOHOVOU FAKTURU který přidá firmu do seznamu pro vystavení zálohové faktury. * Po vystavení a zaplacení zálohové faktury se u klientů náležících dané fir...
Fakturace - do všech dialogů doplněn export do schránky nebo souboru
Zálohové faktury - doplněna funkce: storno zálohové faktury
Fakturace - do daňového dokladu k přijaté platbě se doplňuje číslo zálohové faktury, pokud byla k danému pobytu / akci vystavena zálohová faktura.
Fakturace - do daňového dokladu k přijaté platbě se doplňuje číslo zálohové faktury, pokud byla k danému pobytu / akci vystavena zálohová faktura.
Fakturace - doplněn alternativní formát zabrazení položek na faktuře (Konfig REC: Seskupení položek faktury (0/1)) * vytvořen především pro potřeby Hotelu Prestige
Oprava pobytu - upraven výpočet cen v režimu Podle lůžek * ceníky jednotlivých klientů na jednom pokoji nyní mohou mít různou skladbu období
Potvrzení Word - opraveno generování počtu osob a cen v režimu UK (pokoj = lůžko)
Oprava pobytu - upraven výpočet cen pro studenty v režimu celý pokoj * při výpočtu ceny vícelůžkového pokoje se použije cena za 1 osobu pro podobný typ pokoje odpovídající obsazení pokoje (např. VTR 4LS obsazený 3 osobami, použije se cena za 1 osob...
Oprava pobytu - opraveno zadávání rezervací v režimu celý pokoj * při nedostatečném počtu volných lůžek pro vyhrazenou kapacitu se generoval nesprávný počet neusazených pokojů
Seznam firem - doplněna fukce Duplicity pro hledání a spojování duplicitních záznamů. * funkce se vyvolá z hlavního dialogu seznamu firem * lze nechat vyhledat všechny duplicitní záznamy (podle jména) nebo zvolit záznam na kterém je kurzor * po...
Banka hostů - doplněna fukce Duplicity pro hledání a spojování duplicitních záznamů. * funkce se vyvolá z hlavního dialogu banky hostů * lze nechat vyhledat všechny duplicitní záznamy (podle jména) nebo zvolit záznam na kterém je kurzor * po vý...
Archiv zálohových faktur - doplněna funkce pro Storno zálohové faktury * storno zálohové faktury nemá vliv na jiné údaje v sw
Oprava pobytu - opraveno přepisování POS kódu v banketingové akci pokud je vybrán klient z banky hostů nebo ze seznamu firem * pokud je již kód přiřazen např. v zadání banketingové akce, nedojde k jeho přepsání údaji z banky hostů / karty firmy
Doplněno protokolování všech změn v údajích u klientů pro které jsou zadávány rezervace pobytů.
Oprava pobytu - upraveno zobrazení ceníku po checkoutu. Nyní se zobrazuje původní ceník i když už není přiřazen dané kategorii
Archiv zálohových faktur - doplněn filtr na zobrazení nezaplacených zálohových faktur (volba je ve spodní části dialogu se seznamem z. faktur).
Otevřené účty pro platbu na pokoj - doplněno načtení a uložení z/do Banky hostů
Ceníky - doplněno pole Zaokrouhlení a Celkové zaokrouhlení * pole ZAOKROUHLEN určuje hodnotu na kterou se bude zaokrouhlovat cena za pokoj/noc * pole CELKOV ZAOKROUHLEN určuje zaokrouhlení celkové ceny za pokoj. Celkové zaokrouhlení musí být vyšš...
Seznam účtů - doplněn filtr na dnes uzavřené účty
Mapa hotelu - doplněno zobrazení času Check-inu do horní lišty
Pokladna - doplněn nový seznam hotelových účtů. V seznamu účtů je především změněn vzhled, filtrování zobrazných účtů a je doplněno vyhledávání podle čísla účtu, čísla daňového dokladu, jména (v seznamu účtů stačí pro aktivaci vyhledávání začít "psá...
Editace pobytu - umožněna editace velké poznámky hosta (z banky hostů) a firmy (aktualizuje se v kartě hosta / firmy).
Editace ceníků ubytování - doplněna funkce pro hromadné zadání (vyplnění) sloupce jednou cenou.
Konfigurace ceníků ubytování - doplněno pole zaokrouhlení pro určení ceny ubytování.
Hoteloý účet - doplněna možnost ručního nastavení DUZP (data zdantelného plnění). Pokud se před uzavřením účtu nastaví ručně DUZP, zůstáva toto DUZP i po uzavření hotelovéh účtu (doposud se DUZP přepsalo dle nastavení systému).
Do banky hostů je doplněn údaj ZÁJEM O ČLENSTVÍ. Na záložce OBCHOD je možné nastavit jenu z následujících voleb: * Není člen * Nenabízet * Nechce být * Je členem Tyto volby se tákají začlenění do věrnostního programu hotelu, který je řešen po...
Doplněna nová funkce Použití pokoje v průběhu dne. Pro vybraný den v Mapě hotelu je vpravo nahoře možné přepínat mezi seznam neusazených rezervací a seznamem Daily use. V seznamu Daily use je možné pro jednotlivé pokoj zadat použití pokoje v průběhu d...
Doplněno nové právo na změnu DUZP (data zdanitelného plnění) u hotelových účtů a faktur. Uživatelská práva → Recepce → Hotelová pokladna → Práce s účty → ZMĚNA DUZP
Je doplněno napojení na věrnostní systém iBOD. * Na POS je možné nastavit a následně zadávat věrnostní karty iBOD. * V REC je možné ke klientům přiřadit údaje o věrnostních kartách. Interface (externí aplikace) v pravidelných intervalech provede ex...
Doplněno zobrazení uživatele, který pracuje na jiné stanici v dailogu pro zadání pobytu, při pokusu o otevření "uzamčené" rezervace. Je zobrazeno uživatelské jméno z databázového serveru a IP počítače, na kterém je pobyt otevřen (uzamčen).
Doplněna možnost zapnout kontrolu údajů při provádění Check-in. Kontroly se zapínají v Nastavení systémových parametrů: REC_CheckInJmeno - REC: CheckIn - kontrolovat vyplnění jména hostů REC_CheckInNaroz - REC: CheckIn - kontrolovat vyplnění data naro...
Doplněna možnost nastavení řazení a zobrazení kódů zemí (kód Mefisto, ISO2, ISO3) atd. Jaký kód použít se nastavuje v Nastavení systémových parametrů: REC_ZemeRazeni - REC: oprava pobytu - oazení nabídky zemí Výchozí hodnota je ISO3. Nastavení bylo ...
Do sw je dopněno zvýraznění rezervací v modulu FIT, které mají vybrány hosta se zadaným pobytem / rezervací ubytování, s termínem pobytu v jiný den, než je rezervace ve FIT. Funkce slouží především k zvýraznění těch rezervací ve FIT, ke kterým bylo vyst...
Upraveno automatické zaškrtávání alokací při zadávání rezervací. Pokud se jednou volba _Alokace_ odškrtne, už se automaticky nezaškrtává. (Automaticky se zaškrtává pokud má firma přiřazena k rezervaci zadánu alokaci).
V konfiguraci plateb lze k platbám typu Úvěr (Na pokoj) doplnit konkrétní číslo klienta. Daná platba při namarkování na POS se pak již na nic neptá a přímo namarkuje položky na účet daného klienta. Číslo klienta je nutné nejprve zjistit např. z e...
V zadání pobytu je možno doplnit vazbu na Osokonta = na věrnostní karty.
U slev je možné nastavit různou výši % pro jednotlivé rastry. Výsledná sleva se vypočte podle namarkovaných položek na hotelovém účtu, resp. jejich rastrů.
V nastavení ceníků ubytování je možné vybrat barvu. Tato barva je pak zobrazena v Mapě hotelu u daného pobytu pod jménem rezervace. Využítí je především pro vizuální rozlišení různých balíčků nebo typů pobytů.
Doplněn export Nastavení REC - jazykové varianty plateb a položek. Export slouží především pro kontrolu nastavených překladů.
Doplněn export s nastavenými jazykovými překlady ceníků ubytování (Nastavení REC - jazykové varianty ceníků ubytování). Export slouží ke kontrole nastavení překladů v sw. Překlady názvů ceníků ubytování (balíčků) jsou využívány především v potrvz...
Upravena funkce Zrušení faktury v Archivu vystavených faktur tak, aby bylo možné zrušit faktury vystavené i několik dní zpětně. Funkce kontroluje, zda není pokus o zrušení faktury v uzavřeném období.
Opraveno zaokrouhlování částek na 0,50 Kč kdy došlo k chybnému zaokrouhlení hotelového účtu a bylo nutné namarkovat ručně zaokrouhlení ve výši 1,- Kč
Do Fakturace doplněno systémové nastavení pro zákaz editace rozpisu DPH ve fakturách. REC_Fakt_DPHReadOnly = 'Y'
Hotelový účet - změna zobrazení: přesunuté položky jsou nyní označeny oranžově (doposud byly červeně stejně jako stornované položky).
Do hotelové pokladny doplněna kontrola, aby nebylo možné provádět pokladní operace (dotace, odvod) pokud je pokladna uzavřena.
Oprava pobytu - do výběru z Banky hostů přidány pole ROK POSLEDNÍHO POBYTU a POČET POBYTŮ. Stejně jako bylo dosud v rooming-listu.
Úprava zobrazení přestěhování hosta v průběhu pohytu - v Mapě hotelu doplněno zobrazení odkud/ kam se host stěhoval (číslo na začátku/ konci zobrazeného pobytu) i tehdy, pokud je na novém pokoji stejný host (má stejnou kartu z Banky hostů) ale jiný klient...
Do Karty hosta (v Bance hostů) doplněna tlačítka pro přidání a odebrání firmy.
Doplněn nový modul pro párování plateb platebními kartami na výpisy z banky. Modul je aktuálně aktivní pouze při povolení funkcí UK. Modul umožňuje: * importovat výpis plateb platebními kartami z banky (aktuálně je podporován pouze formát Komerční...
Do číselníku služeb doplněna u položek typu STRAVA možnost zadávání alternativní stravy pro různé věkové skupiny hostů. Toto nastavení má následně vliv na skladbu ubytování. Pokud je např. nastavena jako alternativní _Snídaně dětská_ pro _Snídani_ a je ...
Do REC při práci s pobyty je doplněna možnost zadávání počtu dětí až ve třech různých věkových kategorií. Zobrazení polí pro zadávání počtu dětí (nastaveuje se v Nastavení systémových parametrů): REC_ZD1Show - REC: zobrazovat sloupec D1 (Y/N) REC_ZD2Sho...
Doplněna podpora pro zadávání a sledování počtu rezervovaqných dětských postýlek. Funkce se zapíná nastavením čísla služby pro dětské postýlky v Nastavení systémových parametrů. REC_DetskaPostylka - REC: číslo služby dětskou postýlku Výchozí hodnota nen...
Do REC doplněna do ceníků ubytování možnost zadání dětských cen formou slevy. V konfiguraci Ceníků ubytování jsou doplněny 4 sloupce pro zadání slevy na děti na pevném lůžku a na přistýlce.
V zadání pobytu byl rozšířen klienta v okamžiku zadávání jména. Nyní se nabízí hosté z Banky hostů a z číselníku Firem a cestovních kanceláří. Podle toho, jaký se vybere záznam, se do zadání pobytu doplní buď odkaz do Banky hostů nebo se zkopírují údaje...
Doplněna možnost (v systémových parametrech) zapnout zobrazení zadaného referenčního čísla z rezervace a zapnout doplnění jmenného seznamu. Nastavení má význam především u souhrnné fakturace např. pro prodejní portály jako je booking.com
V systémových parametrech je možné pomocí volby ChangeUserName - Směnárna: Jméno uživatele na odpočtech nastavit jméno, které se bude vždy tisknout na odpočtech (místo jména aktuálně přihlášeného uživatele).
Doplněna možnost automatického přesunu zaplacení zálohové faktury (doklad k přijaté platbě) do fakturace a stejně tak namarkování platby faktura (v nulové výši) na doklad s čerpanou zálohou opět pro přesun do fakturace. Obě funkce se zapínají v systémov...
ÚPRAVA ZÁPISU JMEN HOSTŮ DLE POŽADAVKŮ CIZINECKÉ POLICIE Úprava spočívá v rozšíření vyplňovaných údajů hosta v ROOMING LISTU. Zde došlo ke změně popisu pole _JMÉNO_ na pole _PŘÍJMENÍ & JMÉNO_ a přidání pole _PŘÍJMENÍ_ a pole _JMÉNO_. Nově přidaná pole s...
V typu Osokonta je možné nadefinovat výši slevy pro standardní ubytování a pro balíčky (mají v hlavičce ceníku atribut B). Sleva je přenesena do zadání pobytu po vybrání osokonta s odpovídajícím typem.
V uživatelských právech pro REC lze nastavit omezení na povolené položky a povolené platby. Prvním právem se volba aktivuje, druhým se pak povolí položky / platby, které může uživatel markovat na hotelové účty. Recepce → Hotelová pokladna → Práce s účty...
V systémových parametrech je možné nstavit výchozí výši zálohy v % při vystavování zálohových faktur. REC_ZFaktProc - REC: Zal faktury - % zálohy
Do sw doplněno právo RUČNÍ ÚKLID POKOJE. Aby bylo právo aktivní, je nutné v systémových parametrech aktivovat klíč: REC_UP_RucniUklid - REC: kontrolovat právo na Ruční úklid (Y/N)
Do sw doplněno právo Check-In neuklizených. Uživatelé, kteří nemají toto právo povoleno, nemohou provést Check-in na pokoji, který je označen jako neuklizený. Aby bylo právo aktivní, je nutné ho v systémových parametrech aktivovat: REC_UP_CheckInNeukl ...
Do sw doplněna možnost zadávání Výčetek. Funkce se vyvolá z dialogu Pokladní kniha. Funkce je určena především pro provozy Nordsee.
Do modulu REC do Hotelové pokladny je doplněna funkce VÝDEJ FINANCÍ, která slouží k zadání různých drobných výdajů z pokladny (platba dodavatelům, apod.). Tyto operace jsou v pokladní knize zaznamenány jako výdaje z pokladny bez vazby na hotelové nebo ...
V Bance hostů dostávají nové záznamy příznak "Nepotvrzeno". Tato funkce je určena k tomu, aby bylo možné rychle zjistit nové záznamy, provést jejich kontrolu (např. na noční směně), doplnit k nim údaje a označit je jako zkontrolované.
V Bance hostů je doplněn atribut NEZASÍLAT E-MAILY. Tento atribut je určen k nastavení, pokud si host nepřeje dostávat emaily generované systémem.
Upraveno storno celého hotelového účtu s platbou Faktura. Nyní se po tomto stornu ve fakturaci nezobrazuje účet k fakturaci.
Do dialogu pro zadání pobytu je doplněn rychlý náhled (klávesa F5) pro zobrazení počtu zadaných přistýlek po dnech.
V případě evidence více hotelů v jedné databázi, je nyní možné generovat elektroniceké (emailem) policejní přihlášky pro jednotlivé hotely. Nastavení se provede v tabulce MHS_KONFIG přidáním k jednotlivým klíčům na konce _+číslo pokladny. Také lze změnu...
Opraveno kopírování ceníků - nekopírovaly se pole se slevami pro děti
Zaplacení faktury / zálohové faktury - přidána volba Zápočtem (v systémových parametrech se číslo odpovídající platby nastaví v parametru REC_PlatbaZap, pokud není nastaveno bere se údaj z parametru REC_PlatbaZF)
Byla rozšířena funkce Hotelový účet - detail (volá se ze seznamu hotelových účtů) * doplněna záložka POS pro kontrolu POS účtů na pokoj
Fakturace - doplněno automatické vybírání fakturační řady pro daňové doklady k přiajté platbě (zdanění zálohy). Požadovaná fakturační řada musí mít nastaven option "z", toto nastavení musí být pouze u jedné fakturační řady.
V Bance hostů je opravedna funkce Duplicity.
Potvrzovací dopisy - rozšíření o nové tagy týkající se zálohové faktury vystavené k danému pobytu:
Banka hostů - doplněna volba pro ukládání hostů až po CheckInu (syst. Parametry "REC: Banka hostů - ukládat záznam až po CheckInu (Y/N)")
V seznamu hotelových účtů je doplněno zobrazení čísla pokoje
Pro fakturaci je nový parametr - 'REC: Faktury - maximální počet účtů pro detailní fakturu (více = souhrnná)'. V přídě, že se do faktury vybere více účtů než je daná hodnota, jsou účty sečteny dohromady (úprava řeší příliš velký text ve faktuře).
Fakturace - rozšířena funkčnost dialogu Účty pro fakturu. V dialogu se při výběru více účtů zobrazuje jejich počet a celková částka. Dále je doplněna funkce "Použít zálohu firmy" * využije se v případě kdy je zaplacena jedna velká záloha zadaná na ...
Pokladní kniha - upraveno zobrazení dotací * dotace se nyní zabrazují jako záporný výdej
V sestavách RP340, RP341 upraveno zobrazení dotací - dotace se nyní zabrazují jako záporný výdej
REC - doplněna další věková kategorie pro děti * nyní je možné definovat až 4 různé věkové kategorie dětí pro zadávání rezervací * ve výchozím stavu není zobrazování 4. kategorie dětí zapnuto
Nová tisková sestava RP778 Přehled záloh s DPH
Doplněna nová sestava pro POS - PD133 - Přehled tržeb podle stolů po účtech
Konfigurace plateb - nový atribut "Přimarkovat provizi k vratce". Do pole "ID klient pro POS" se uvede číslo služby, která se bude markovat jako provize (nejlépe typ služby = 3), pole cene udává počet procent provize. Funkce se využije v případě "plat...
Opraven náhled na Kartu hosta z Opravy rezervace
Opraveno zaplacení zálohové faktury platbou EUR v minulosti
U klientů kteří mají nastavenu v rezervaci platbu kartou se zobrazí při checkinu dialog pro zadání karty (pokud již není karta zadána dříve) s možností doplnění všech údajů z karty.
Opraveno zadávání bankovních účtů hotelu, doplněn filtr platný/neplatný.
Dopélněn nový systémový parametr REC: zobrazovat RČ (Y/N) [REC_RCVisible] Umožní skrýt rodná čísla klientů.
Nový systémový parametr REC: fakturace číslo bankovního účtu podle měny faktury (Y/N) [REC_FaktBUCDleMeny] Pokud se zapne, nebere se BUC z klienta ale podle měny doklady a měny bankovního účtu.
Rooming list - lze vypnout dohledávání z BH. Nový systémový parametr REC: vypnuté automatické dohledávání z BH v Roominglistu (Y/N) [REC_VyhledavaniBHRLOff]. Parametr se využije v případě použití čteček dokladů, kdy nechcete automaticky dotahovat údaj...
Opravena chyba při uzavírání EUR účtů pokud byl přeplatek mezi 1Kč a 1 EUR tak se oprace neby v některých případech korektně dokončena.
Upraveno zaplacení zálohové faktury tak, aby se faktura vystavovala na firmu u klienta a ne přímo na klienta pro kterého byla vystavena.
Nenačítá se email při výběru hosta z Banky hostů, pokud je v rezervaci již vyplněný (tedy při doplňování vazby do banky hostů u již vytvořené rezervace).
Oprava pobytu - výběr přes firmu - nepřepisuje se poznámka a email v rezervaci, pokud je již vyplněno.
Při plabě v cizí měně (č. 102) se nabízí tisk příjmového dokladu.
Technická závada na pokoji (dočasné vyřazení pokoje) - nová volba "Stornovat pouze vybraný interval". Pokud je zadána delší technická závada, lze nyní vystornovat (uvolnit pokoj) pro vybraný interval dnů.